Analysis Results Metadata (ARM) v1.0 for Define-XML v2.0